رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

قرائت

98. اگر كسي به اين مسأله توجه نداشته كه بسم الله الرحمن الرحيم را در نماز بايد به قصد همان سورهاي كه ميخواهد بخواند بگويد، معمولا اول بسم الله را ميگفته و سپس سوره را در ذهن تعيين ميكرده است، آيا بايد نمازهايي كه تاكنون خوانده قضا كند؟

در مورد سؤال، نمازهايي كه قبلا خوانده قضا ندارد؛ ولي بايد در نمازهاي بعد رعايت كند و بسم الله... را به قصد همان سوره‎اي كه مي‎خواهد بخواند، تلاوت كند.

99. اگر اشتباهاً سوره را قبل از حمد بخوانيم، سجده سهو واجب ميشود؟

خير، سجده سهو واجب نمي‎شود، البته بايد پس از قرائت حمد، مجدداً سوره كاملي خوانده شود.

100. در نماز به‌جاي سوره توحید (قل هو الله احد) ميتوانيم يك سوره ديگر از قرآن بخوانيم اما چهار سوره است كه خواندن هريك از آنها به تنهايي كافي نيست بلكه

 

بايد با سوره ديگري خوانده شود. آن چهار سوره كدامند و چگونه بايد خوانده شوند؟

در نماز به‌جاي سوره توحید خواندن هريك از چهار سوره «انشراح»، «والضحي»، «فيل» و «ايلاف» به تنهایي كفايت نمي‎كند، بلكه دو سوره والضحي و الم‎نشرح، و همچنين دو سوره فيل و ايلاف در نماز، هركدام يك سوره حساب مي‎شوند.

101. اگر شخصي ندانسته تسبيحات اربعه را بيشتر از سه مرتبه بخواند، آيا نمازش باطل ميشود؟

نمازش صحيح است.

102. كسي كه به‌جاي تسبيحات اربعه، حمد شروع كرده چه كند؟

اگر سهواً حمد را شروع كرده است، بايد آن را رها كند و دوباره با توجّه، حمد تنها يا تسبيحات را بخواند؛ ولي اگر در ركوع يادش آمد، نمازش صحيح است.

103. اگر در نماز بعد از خواندن قسمتي از سوره، بقيه آن را فراموش كنيم، تكليف چيست؟

آن سوره را رها كنيد و سوره ديگري بخوانيد و نماز صحيح است.

104. اگر قسمتي از حمد و سوره را در نماز ظهر بلند

 

خوانديم و قبل از ركوع متوجه شديم كه بايد آهسته ميخوانديم، آيا دوباره خواندن حمد لازم است؟

تكرار لازم نيست و بقيه آن را آهسته بخوانيد.

105. آيا براي جلوگيري از حواس‌پرتي، ميتوان نماز ظهر و عصر را بلند خواند؟

خير، براي اين منظور به معاني جملات توجه كنيد و اگر خود را در محضر خداوند قادر متعال ببينيد، قطعاً توجه بيشتري پيدا مي‎كنيد؛ ضمناً خواندن نماز در محل خلوت، نگاه به مُهر در حال قيام و انجام مستحبات نيز توصيه شده است.