رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

مَحرم و نامَحرم

420. دايي مادر و عموي پدر بر ما محرمند؟

به‌طوركلي محارم نَسَبي مثل: پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ‎هاي پدري و مادري، برادر، خواهر، فرزندان برادر، فرزندان خواهر، دايي، خاله، عمو، عمه خود شخص، دايي‎ها و خاله‎ها و عموها و عمه‎هاي پدر و مادر، همه به انسان محرمند.

421. محرميت خاله و دايي و امثال آن در چه حدي است؟

محارم نسبي مي‎توانند بدن يكديگر را، جز عورتين، بدون

 

قصد لذت نگاه كنند؛ ولي نگاه با لذت و ريبه حرام است.

422. مادرِ زن پدر به ما محرم است؟

خير، تنها خود زن پدر بر شما محرم است و مادر يا مادربزرگ او به شما محرم نيست.

423. پدر من زن ديگري گرفته است؛ آيا من و برادرانم به او محرم هستيم؟ به خواهر او كه خاله ما ميشود چطور؟

شما و برادرانتان به زن پدر محرم هستيد، اما خواهر او خاله شما محسوب نمي‎شود و به شما محرم نيست.

424. برادرم دختري از پرورشگاه آورده است چگونه اين دختر به من و برادران ديگرم محرم ميشود؟

اگر مادر يا خواهر شما يا زن يكي از برادران شما شير داشته باشد، و سن دختر كمتر از دو سال باشد، مي‎توانند ازطريق رضاع (شيرخوارگي) او را به شما و ساير برادرانتان ‎محرم سازند. شرايط رضاع را در توضيح‌المسائل ملاحظه فرماييد.

425. شخصي دختري را به‌عنوان فرزندخوانده اختيار كرده است و امكان محرميت ازطريق شيرخوارگي وجود ندارد؛ چگونه اين دختر به پدرخوانده و برادرانش و نيز به برادران مادرخوانده محرم ميشود؟

اگر پدرخوانده، پدر يا پدربزرگ داشته باشد و اين

 

دختر را به عقد موقت يكي از ايشان درآورند، به پدرخوانده و برادرانش محرم مي‎گردد و نيز اگر او را به عقد موقت پدر يا پدر بزرگ مادرخوانده درآورند، به برادران مادرخوانده هم محرم مي‎شود. البته اگر پدر واقعي دختربچه معلوم است، عقد بايد با اجازه او انجام گيرد و اگر پدر دختر نامعلوم است، عقد بايد با اجازه مجتهد جامع‎الشرایط انجام پذيرد.

426. در مسأله قبل مدت عقد موقت چقدر است؟

مدت عقد موقت مي‎تواند از كمتر از يك ساعت تا يك ماه يا چند سال باشد و نسبت به ازدواج صغير و صغيره احتياط آن است كه مدت عقد به مقداري باشد كه پسر به حد استمتاع جنسي برسد و قابليت تلذذ جنسي از دختر وجود داشته باشد.

427. در مسأله قبل آيا پس از پايان مدت عقد موقت، محرميت همچنان باقي است؟

پس از پايان مدت عقد، نسبت به پدر يا جدّ پدري كه دختربچه را به ازدواج او درآورده‎اند، محرميت تمام مي‎شود؛ اما محرميت با فرزندان پدر يا جد پدري و نوه‎هاي آنها همچنان باقي است.

428. فرمودهاند كه اگر مردي با زني ازدواج كند، ربيبه

 

(دختر آن زن از شوهر قبلي) به او محرم ميشود، آيا اين دختر بر پدر اين مرد هم محرم است يا خير؟

ربيبه بر پدر و فرزندان آن مرد محرم نيست.

429. آيا فرزندخوانده، مَحرم است؟

فرزندخوانده، محرم نيست؛ مگر آنكه ازطريق رضاع (شيرخوارگي) و يا عقد ازدواج، طبق شرايط خاصي، محرم شود.

430. پس از خوانده شدن صيغه عقد، چه كساني به طرفين محرم ميشوند؟

شوهر، پدر شوهر، پدربزرگ‎هاي مادري و پدري شوهر و فرزندان شوهر از همسر ديگر، به زن محرم مي‎گردند؛ ولي برادر شوهر، عمو و دايي شوهر، برادرزاده و خواهرزاده شوهر و... نامحرمند.

زوجه، مادر زن، مادربزرگ‎هاي پدري و مادري زن، دختران زن از شوهر ديگر ]پس از نزديكي [به مرد محرم مي‎گردند؛ ولي خواهر زن، خواهرزاده و برادرزاده او، خاله و عمه زن و... به مرد نامحرمند.

موارد ديگري از محرميت كه كمتر مورد ابتلاست، ذكر نگرديد.