رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

نماز جماعت

176. كسي كه عمداً زودتر از امام جماعت سر از ركوع يا سجده بلند كند، آيا نمازش باطل ميشود؟

اگر مأموم عمداً كارهاي نماز را مانند ركوع و سجود جلوتر از امام انجام دهد، نماز جماعتش صحيح است و تنها معصيت كرده است.

177. اگر سهواً زودتر از امام از ركوع برخيزيم، چه بايد بكنيم؟

چنانچه امام در ركوع باشد بايد به ركوع برگرديد، و با امام از رکوع برخیزید؛ ولي اگر به ركوع برگرديد و پيش از آنكه به ركوع برسيد امام از رکوع بلند شود، نمازتان باطل است.

178. آيا مأموم مي تواند زودتر از امام سلام دهد؟

بلي، و نماز او صحيح است؛ ولي تبعيت از امام جماعت در سلام، مستحب و افضل است.

 

179. اگر شخص قبل از امام جماعت تكبيرةالاحرام نماز را بگويد، نمازش چه صورتي دارد و وظيفهاش چيست؟

در مورد سؤال، نماز او فرادا مي‎شود، و اگر بخواهد درك جماعت كند، مي‎تواند نيت را به نماز مستحبي تغيير داده، و آن را رها كند و مجدداً پس از تكبير امام، تكبيرةالاحرام بگويد و نماز را با جماعت بخواند.

180. آيا در هنگام قرائت امام جماعت، حركت بدن مأموم اشكال دارد؟

به مقداري كه از حالت نماز خارج نشود، اشكال ندارد.

181. امامت كسي كه قسمتي از دست و يا پاي او قطع شده است، چه صورت دارد؟

امامت فرد مذكور صحيح نيست.

182. آيا امام جماعت ميتواند، دو بار نماز ظهر و عصر را بخواند؟

امام جماعت مي‎تواند براي گروه ديگري غير از مأمومين نوبت اوّل، نماز جماعت مجدد بخواند.

183. اگر امام جماعتي را عادل ندانيم، آيا لازم است به ديگران هم تذكر دهيم؟

براي كسي كه امام جماعت را عادل نمي‎داند، اقتدا صحيح نيست؛ اما اعلان به ديگران، هتك او است و جايز نيست.

 

184. دانشجوياني كه در دانشگاه نماز آنها شكسته است، آيا بهتر است نماز را اول وقت به جماعت بخوانند يا عصر كه به وطن برميگردند، كامل بخوانند؟

در اول وقت به جماعت بخوانند، بهتر است.

185. اگر احتمال بدهيم كه بعضي بدون وضو در نماز جماعت شركت كردهاند، آيا ميتوانيم اقتدا كنيم؟

احتمال وضو نداشتن يا بطلان وضوي حاضرين در جماعت، ضرر ندارد و اين‌گونه وسوسه‎ها، نبايد مانع از شركت در جماعت گردد.

186. اگر پيش از تمام شدن حمد و سوره امام، به جهت عذري، نيت فرادا كنيم، چه وظيفهاي داريم؟

بايد مقداري از حمد و سوره را كه امام هنوز نخوانده، بخوانيد، بلكه بنا بر احتياط تمام حمد و سوره را بخوانيد.

187. هنگام اقامه جماعت، نماز خواندن به‌صورت فرادا چگونه است؟

چنانچه فرادا خواندن نماز، ظهور در تفسيق امام جماعت داشته باشد، جايز نيست و نماز هم باطل است.

188. گاهي در مسجد مشغول نماز فرادا هستيم كه جماعت تشكيل ميشود؛ آيا ميتوانيم در بقيه نماز از فرادا به جماعت عدول كنيم؟

 

خير، در نمازي كه به نيت فرادا شروع كرده‎ايد، نمي‎توانيد به جماعت ملحق شويد.

189. آيا نماز مستحبي را ميتوان به نماز واجب امام اقتدا نمود؟

خير، در نماز مستحبي اقتدا جايز نيست.

190. درصورتي‌كه ركعت سوم امام، ركعت دوم ما باشد، نسبت به حمد و سوره چه وظيفهاي داريم؟

در اين صورت، مأموم بايد حمد و سوره را آهسته بخواند؛ اگرچه در نماز مغرب و عشاء باشد.

191. نماز ظهر را فرادا خواندهام؛ اگر جماعت تشكيل شود، آيا ميتوانم همان نماز ظهر را به جماعت اقتدا كنم؟

بلي، مانعي ندارد.

192. در نماز جماعت، وقتي امام مشغول تشهد يا سلام است و مأموم براي ادامه نماز برمي‌خيزد، بايد حمد و سوره را بلند بخواند يا آهسته؟

بايد به وظيفه خود عمل نمايد؛ يعني مرد در نمازهاي مغرب، عشاء و صبح، حمد و سوره را بلند و در نمازهاي ظهر و عصر، آهسته بخواند.

193. اگر امام جماعت نماز قضاي خود يا ديگري را ميخواند، آيا ميشود به او اقتدا نمود؟

بلي، درصورتي‌كه نماز قضاي يقيني باشد، مي‎شود به او

 

اقتدا نمود؛ اما اگر نماز را احتياطاً قضا مي‎كند، نمي‎شود به او اقتدا كرد.

194. اگر باني يا هيئت امنای مسجد راضي به نماز خواندن شخصي در آن مسجد نباشند، نمازش چه صورتي دارد؟

نماز خواندن در مسجد، موكول به اجازه متولي و باني مسجد نيست و نماز مذكور صحيح است.