رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

نماز مسافر

143. شكسته خواندن نماز تمام و تمام خواندن نماز شكسته با عدم آگاهي به حكم چه حكمي دارد؟

اگر اصلا نمي‎دانسته‎ايد كه نماز مسافر شكسته است و به‌جاي شكسته تمام خوانده‎، قضا ندارد، ولي اگر به‌جاي نماز تمام شكسته خوانده باشد نماز باطل است.

144. حد ترخّص را توضيح دهيد.

حد ترخّص هر محل نزديك‎ترين جایي است كه در آنجا صداي اذان شهر شنيده نمي‎شود، و ديوار شهر ديده نمي‎شود.

145. دانشجويي كه وطن و محل تحصيل او بيش از چهار فرسخ شرعي [تقريباً 5/22 كيلومتر] فاصله دارد و تقريباً هر روز اين مسير را براي تحصيل ميرود و برميگردد، درباره نماز و روزه چه تكليفي دارد؟

در غير سفر اول، نماز تمام، و روزه صحيح است.

146. نماز و روزه دانشجويي كه دو روز در هفته به محل تحصيل ميرود و در همان روز به وطن برميگردد و فاصله محل تحصيل و وطنش بيش از چهار فرسخ شرعي است، چگونه است؟

 

در غير سفر اول، نماز تمام، و روزه صحيح است.

147. دانشجوي دانشگاه پيام نور كه بعضاً هر دو هفته يك بار يا بيش از ده روز يك بار به محل درس ميرود و برميگردد، چه حكمي دارد؟

نمازش در بين راه و محل تحصيل شكسته است و روزه صحيح نيست.

148. مقلد مرجع تقليدي هستم كه نماز و روزهام را به جهت مسافرت براي تحصيل تمام ميداند. اگر در بين دو ترم ده روز در وطن بمانم، در بازگشت به دانشگاه نمازم چه صورت دارد؟

در سفر اول بعد از ده روز كه به محل تحصيل مي‎رويد نماز شكسته و در سفرهاي بعدي تمام است.

149. حكم نماز و روزه استاداني كه يك يا چند روز در هفته به محل تدريس رفت‌وآمد دارند، در دو صورت زير چگونه است؟

الف. محل تدريس يك شهر است.

ب. محل تدريس شهرهاي مختلف است.

در هر دو صورت، در غير سفر اول، نماز تمام، و روزه صحيح است.

150. دانشجويي كه هر هفته شنبه به محل تحصيل ميرود

 

و چهارشنبه يا پنجشنبه به وطن مراجعت ميكند، نماز و روزهاش چگونه است؟

در غير سفر اول، نماز تمام، و روزه صحيح است.

151. اگر شخصي را در حال بي‌هوشي براي معالجه به شهري ديگر انتقال دهند و پزشكان، دوره درمانش در بيمارستان را كمتر از ده روز تعيين كنند، پس از به هوش آمدن ـ در مدتي كه در بيمارستان است ـ نمازش تمام است يا شكسته؟

يكي از شرایط براي شكسته شدن نماز مسافر آن است كه «از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد». بنابراين، شخصي كه در حال بي‎هوشي به شهر ديگر منتقل شده است، قصد مسافرت نداشته و نمازش در آن شهر تمام است؛ هرچند كمتر از ده روز بماند.

152. مسافري كه ميداند ده روز در محلي ميماند، آيا لازم است قصد ماندن هم بكند؟

همين اندازه كه بنا دارد ده روز در محل بماند، قصد است و كفايت مي‎كند و نماز او تمام است.

153. كسي كه به‌خاطر سفر شغلي نمازش تمام است، اگر براي تفريح يا زيارت يا كار شخصي ديگري به محل كار بيايد نمازش چگونه است؟

 

در سفر به محل كار براي غير جهت شغل، نماز شكسته است.

154. وطن اوليه پدرم شهرستان بوده است؛ ولي من در تهران متولد شدم و رشد كردهام؛ اگر براي ديدن بستگان به آن شهرستان بروم، نمازم شكسته است يا تمام؟

در مورد سؤال، در مسافرت به وطن قبلي پدر، حكم مسافر را داريد و بدون قصد ده روز، نماز شما شكسته است.

155. اساتيد و كارمنداني كه براي كار در كمتر از ده روز به سفر ميروند، نمازشان چگونه است؟

در غير سفر اول، نماز تمام و روزه صحيح است.

156. كسي كه از وطن اعراض كرده و قصد زندگي در آن محل را ندارد، ولي خانه شخصي خود را در آنجا نفروخته است، در هنگام مسافرت به آنجا، نمازش تمام يا شكسته است؟

با فرض اعراض، نماز او شكسته است و داشتن خانه در آن محل اثري در اين جهت ندارد.

157. آيا زن در انتخاب وطن، مستقل است يا تابع شوهر است؟

اگر بنا دارد با شوهر زندگي كند، تبعيت، قهري است و وطن شوهر، وطن او محسوب مي‎گردد.

158. شوهر از وطن قبلي اعراض نكرده، ولي زن در شهر ديگر زندگي ميكند، اگر به وطن قبلي شوهر برود بايد در آنجا نماز را تمام بخواند يا شكسته؟

در فرض سؤال كه زوجه با همسر خود در وطن سابق

 

او زندگي نكرده است، وطن زن محسوب نمي‎شود، و حكم مسافر را دارد.

159. چرا در مسافرت نميتوانيم روزه بگيريم و نماز شكسته است؟

شكسته شدن نماز و واجب نبودن روزه در مسافرت، حكم امتناني است و شايد يكي از حكمت‎هايش اين باشد كه چون غالباً مسافرت همراه با يك سري دشواري‎ها است، خداوند متعال نيز بعضي از احكام را براي تسهيل در امر مردم، تخفيف داده است.