رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

وقت نماز

85. هنگام صبح اگر شك كنيم كه آفتاب طلوع كرده يا

 

نه، بايد نماز را به نيت ادا بخوانيم يا قضا؟

مي‎توانيد به نيّت ادا بخوانيد و مي‎توانيد به قصد مافي‎الذمه به‌جا آوريد، به اين معني كه اگر قضا شده باشد، قضا و اگر آفتاب طلوع نكرده، ادا باشد.

86. اگر شخصي به اندازه چهار ركعت به اذان مغرب وقت داشته باشد، نسبت به نماز ظهر و عصر، چه وظيفهاي دارد؟

اگر نمازش شكسته نباشد، بايد ابتدا نماز عصر را به نيت ادا بخواند و پس از آن، قضاي نماز ظهر را به‌جا آورد.

87. اگر به‌واسطه عذري نماز مغرب و عشاء را تا نصف شب نخوانده باشيم، بعد از نيمه‌شب با چه نيتي بخوانيم؟

بنا بر احتياط واجب، بايد تا قبل از اذان صبح، بدون اينكه نيت ادا و قضا كنيد، به قصد انجام تكليف، نماز را به‌جا آوريد.

88. در قطب كه شش ماه روز و شش ماه شب است، نمازهاي روزانه چگونه خوانده ميشود؟

نمازها را بايد مطابق افق نزديك‎ترين محلي كه روز و شب طبيعي دارد، بخوانند، و يا مطابق افق مناطق معتدل عمل كنند.

89. پايان وقت نماز عصر، غروب آفتاب است يا مغرب؟

 

پايان وقت نماز عصر، كه فوت نماز محقق مي‎شود، وقتي است كه تا مغرب شرعي وقت وافي به ادای يك ركعت نباشد. (مغرب شرعي زماني است كه قرمزي آسمان در طرف مشرق از بالاي سر بگذرد).

 90. اگر شخصي بعد از نماز متوجه شود كه وضو يا غسلش باطل بوده است، چه وظيفهاي دارد؟

نمازهايي را كه با وضو يا غسل باطل به‌جا آورده است، بايد اعاده يا قضا نمايد.

91. وقت كافي براي خواندن نمازهاي نافله نداريم؛ براي درك آن چه پيشنهادي ميكنيد؟

نماز نافله را مي‎توانيد در حال راه رفتن و بدون رعايت جهت قبله بخوانيد و ركوع و سجود آن را هم با اشاره انجام دهيد تا از ثواب آن بهره‎مند شويد.

92. نماز اول وقت، بدون رعايت مستحبات بهتر است، يا ديرتر از اول وقت با رعايت مستحبات؟

نماز اول وقت، اگرچه مختصر و بدون تعقيبات باشد، بر نماز آخر وقت رجحان دارد؛ و نماز جماعتي كه مختصر خوانده شود، از نماز فرادا كه آن را طول بدهند، برتر است.

93. سر وقت و فرادا نماز خواندن بهتر است يا با مدتي تأخير و جماعت؟

 

خواندن نماز به جماعت افضل است هرچند مقداري از اول وقت بگذرد.

94. هنگامي كه وقت اذان به افق شهر از راديو يا تلويزيون اعلام ميشود، ميتوان نماز خواند يا بايد صبر كرد تا اذان راديو يا مسجد تمام شود؟

ملاكِ شروعِ به نماز، داخل شدن وقت است. پس اگر از اذان راديو و تلويزيون يا مسجد اطمينان به دخول وقت پيدا شود، مي‎توان پيش از تمام شدن اذان، نماز را خواند؛ هرچند مقداري تأخير براي رعايت احتياط، خصوصاً در اذان صبح، مطلوب است.