رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

احکام طهارت و نجاست

14. حكم استفاده از عطرها و ادكلنها چيست؟ آيا حكم فرآوردههاي كشورهاي مسلمان با غير مسلمان فرق دارد؟

عطرها و ادكلن‎هايي كه در كشورهاي مسلمان يا غير مسلمان ساخته مي‎شوند، در صورت شك در طهارت و نجاست آن، محكوم به طهارت است. ازاين‌رو استفاده از آنها موجب نجس شدن بدن يا لباس نمي‎شود.

15. آيا الكل صنعتي و الكل سفيد پاك است؟

اگر از مُسكر مايع بالاصاله تهيه نشده باشد، و يا شك در اين جهت داشته باشيد، پاك است.

16. كسي كه از مشروبات الكلي استفاده كرده، آیا ميتواند از ظروف آشپزخانه استفاده كند؟

مشروبات الكلي نجس و حرام است و دهان مشروب‎خوار با تماس با آن نجس مي‎شود؛ و اگر قبل از تطهير لب‎ها، از ظروف ديگر چيزي بخورد، آن ظرف‎ها هم نجس مي‎شود.

 

17. آيا دهان و لبهاي نجس با خوردن يك ليوان آب پاك ميشود؟

لب را بايد با آب تطهير كرد و با خوردن آب، پاك نمي‎شود؛ اما داخل دهان بعد از زائل شدن عين نجس، خودبه‌خود پاك مي‎گردد.

18. خوني كه بر روي زخم، خشك شده، نجس است يا خير؟

بلي، خون انسان و هر حيواني كه خون جهنده داشته باشد نجس است و تفاوتي نمي‎كند كه تازه از بدن خارج شده باشد يا خشكيده باشد.

19. آيا خون كمتر از درهم كه در نماز بخشيده شده، پاك است؟

خون كمتر از درهم، نجس و نجس‌كننده است؛ ولي اگر در بدن و لباس نمازگزار باشد، نماز با آن صحيح است.

20. خون داخل تخم مرغ چه حكمي دارد؟

اگر خون در زرده تخم مرغ باشد، سفيده آن پاك است، اما اگر خون در سفيده آن باشد احتياط واجب اجتناب از تخم مرغ است.

21. اگر موي صورت با ريشه آن كنده شود، پاك است يا نجس؟

پاك است.

22. اگر لباس نجس را در آفتاب خشك كنيم، پاك ميشود يا به شستن نياز دارد؟

 

آفتاب با شرايطي، فقط مي‎تواند چيزهاي ثابت از قبيل در، ديوار و پنجره را پاك كند اما لباس و مانند آن، كه قابل نقل‌وانتقال هستند، با آفتاب پاك نمي‎شوند.

23. اگر دست يا جايي از بدن نجس شود، چگونه ميتوان با آب قليل پاك نمود؟

چنانچه بر اثر بول نجس شده باشد، پس از برطرف شدن عين نجاست دو مرتبه آب بريزيد، و اگر بر اثر خون و مانند آن نجس شده باشد، پس از برطرف شدن عين نجاست يك مرتبه آب ريختن كافي است.

24. آيا عرق بدن خانمها در ايام عادت نجس است؟

خير، عرق بدن خانم‎ها در ايام عادت نجس نيست.

25. اگر آب لولهكشي روي زمين نجس بريزد و به لباس و بدن ترشّح كند، آيا همچنان پاك است يا نجس ميشود؟

چون آب لوله‎كشي شهرها به كر متصل است، به هر موضع نجسي كه برسد آن را پاك مي‎كند. بنابراين، اگر آب لوله‎كشي، حتي از محلي كه نجس است به انسان ترشح كند پاك است؛ مگر اينكه عين نجاست (مانند خون)، در آب ترشّح شده باشد.

26. چنانچه فرش، نجس شده باشد، ولي فراموش كرده

 

باشيم كه كدام قسمت آن بوده، حال اگر با پاي مرطوب روي آن راه برويم، آيا پايمان نجس ميشود؟

اگر يقين نداريد كه پاي تر شما با قسمت نجس فرش برخورد كرده است، محكوم به طهارت است.

27. آيا مگس يا حشره ديگري كه از روي نجاست برخاسته و جاي ديگري مينشيند، موجب نجاست آنجا ميشود؟

چنانچه يقين نداشته باشيد كه عين نجاست، همراه حيوان به‌ جاي پاك منتقل شده است، محكوم به طهارت است.

28. علي‌اللهيها چه حكمي دارند؟

به‌طوركلي اگر كسي‌حضرت علي× را خدا و يا شريك خدا بداند، يا منكر ضروري دين باشد، كافر و نجس است.